Funksjonaliteit moat wike foar estetyk

Frijbaan, Fytsûnfreonlik

de fytser moat ynienen frjemde bochten meitsje oer it Stephensonfiadukt

Het fonteinen beeld van Leeuwarden
De 2 fonteinen, beeldbepalend voor de culturele hoofdstad Leeuwarden in het heringerichte stationsgebied.

LF2018 stiet foar de doar, dat der is wakker omskuord oan de ynfrastruktuer yn Ljouwert. Dy ferskillende projekten binne opnommen ûnder de namme Ljouwert Frijbaan. Ljouwert moat sa berikber mooglik wêze foar elkenien dy’t mei de auto nei de provinsjale haadstêd wol.
Ik as ferwoeden fytser sjoch al dy weinen mei in sear hert oan. Wolle wy net graach dat minsken miljeubewuster wurde, dat de auto faker stean bliuwt? Ynstee dêrfan moat de fytser ynienen frjemde bochten meitsje wannear’t er oer it Stephensonfiadukt rjochting it FEC wol. Earder koe men moai trochfytse, no moat de fytser derûndertroch wylst auto’s ûnfermindere trochjakkerje kinne.

Shared space is in nobel ideaal, mar as men allinnich mar lilke gesichten en opstutsen middelfingers kriget mei de nije ynrjochting fan de foarkant fan it stasjon, sjit it syn doel folslein foarby. Foar fytsers dy’t der einlings wer komme meie, is it freeslik ûndúdlik hoe’t it stasjonsgebiet der hinne leit en hoe’t men fytse moat. Auto’s hawwe fansels harren eigen rydbaan. Slagget it al om oan de twa grutte wite bernehollen foarby op nei de Skrâns te fytsen, leit dêr ynienen in nij fytspaad. Gjin asfalt, mar tegels. Tegels dy’t al fersakke binne…

Oer fersakjen sprutsen, dat is ek bard by de Blokhúspoarte. De grutte, grize tegels dêr’t men op knoffelet mei’t it fytspaad fan de Easterkade ôf ynienen ophâldt. Dy tegels moatte op brokken iis lykje, mar soargje sa foar oare brokken. Funksjonaliteit moat nammentlik wer wike foar estetyk, wylst dy twa inoar just fersterkje kinne. It wurdt der krekt moaier op wannear’t in fytser de tegels net besmodsket mei syn tebrizele holle as de foarbân yn in naad stykjen bliuwt. Dan praat ik noch net iens oer it feit dat men lang net by de Blokhúspoarte del koe mei de fyts, mar it motorisearre ferkear wol.

Lykwols is der ek noch wat posityfs te melden. It Europaplein is einlings wer iepen. Ik begjin mar net oer it feit dat krekt fytsers lang omride moasten, wylst auto’s dat net hoegden. Nee, ik beslút mei it sizzen dat it krekt noflik is dat fytsers no net oer hoege te stekken mar sa ûnder de dyk troch fan de iene nei de oare kant sjeze kinne op noflik read asfalt. It is ûnnedich negatyf om te sizzen dat it faaks foar de omwenjenden nofliker west hie as de auto’s der ûndertroch gien wienen.

EUROPAPLEIN

Categorieën

Geart-Tigchelaar

Geart Tigchelaar

Ambassadeur cycling out of poverty, dichterscollectyf 'DichterS fan Fryslân'

Writer, coffee addict, poet, editor, cyclist, proofreader, drummer, pipesmoker, translater, hiker, wannabe-Dane, beerlover, reader etc.

1 response to “Frijbaan, Fytsûnfreonlik

  1. Leuk stuk. Toch ben ik niet ontevreden over het Stephensonviaduct. Ja, er zijn door de nieuwe situatie (Half klaverblad) wat meer meters om te fietsen bijgekomen, tegelijkertijd kun je als fietser nu ook kiezen uit meer opties om richting centrum of richting industrieterrein te gaan.
    En ondanks het nieuwe halve klaverblad hoef je niet te wachten voor auto’s maar zijn de verkeersstromen mooi gescheiden.

    Het nieuwe stationsplein vind ik prachtig, maar hier was een verder uitgetekend fietspad wel een verbetering geweest. Er loopt een goot midden over het plein (tussen de plantsoenen) die als een soort gekke lijn werkt waar je niks mee kunt. En fiets je richting Prins Hendrikbrug, hoe voeg je dan in tussen het autoverkeer?
    Voor mijn gevoel ligt hier inderdaad de nadruk net iets te veel op esthetiek. Maar misschien is dat een offer dat we moeten brengen om toeristen te kunnen bekoren.

    En wat betreft het Blokhuisplein… Het is wel een verbetering ten opzichte van hoe het was. Ik kan er nu met mijn jonge kinderen langsfietsen. Eerder fietste ik dan liever een stukje om.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.