Bron: Leeuwarder Courant, 09 mei 2017, pagina 22 door Elizabeth Vogelzang

38 keer: wethouder, mogen we een fietspad?

09 mei 2017 – Als Súdwest-Fryslân alle fietsdromen van haar dorpen en steden laat uitkomen, dan moet ze voor 39 miljoen euro 38 nieuwe fietspaden aanleggen. “Dat kin noait, fansels.”

Wethouder, een fietspad van 7,4 kilometer tussen Offingawier en Irnsum. Dat zou de zaak echt een stuk veiliger maken en is broodnodig.

Geachte meneer Stoker, we zouden heel content zijn met een fietsstrook van 2,3 kilometer lengte tussen Pingjum en Witmarsum. Dan hebben we wel twee bruggen nodig, maar dat kan wel, toch?

Een verbinding dwars door de landerijen tussen Wolsum en Eemswoude, dat zou een stuk omfietsen schelen en zou echt een aanwinst zijn, meneer de bestuurder. En oh ja, beste Durk, een puik pad tussen het doodlopende Hieslum en Greonterp is ook heel wenselijk. Leuk voor toeristen ook, een half kilometertje beton en klaar ben je.

Wethouder Durk Stoker van Súdwest-Fryslân heeft een waslijst voor zich liggen. Een opsomming van alle fietspadwensen in zijn gemeente. De bestuurder heeft de stapel dorps-, wijk-, en stadsvisies doorgespit en alle verzoeken voor fietspaden eruit gefilterd. Ook de plannen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan heeft hij erbij gepakt. Een paar honderd meter recreatief pad bij Tjerkwerd, Allingawier of Tirns. Of enkele kilometers voor verbetering van de veiligheid bij Nijland of Hindeloopen.

Alles bij elkaar opgeteld heeft hij 38 plannen en ideeën voor nieuwe fietspaden over het grondgebied van Súdwest. In totaal een krappe 90 kilometer nieuw pad moet het bestaande netwerk aanvullen. Wil Stoker ze realiseren, dan heeft hij een flinke zak geld nodig. Om precies te zijn: 39 miljoen euro. Zoveel kost het om de benodigde grond aan te kopen, bruggen te bouwen over vaarten en sloten, leidingen om te leggen en om de betonnen paden van 3,5 meter breed aan te leggen. Eén kilometer fietspad heeft een prijskaartje van grofweg €425.000 euro.

Stoker krabt zich eens achter de oren. “Dit is net in helbere kaart fansels. Dat snapt elk wol, liket my.” Zoveel wensen. “We binne der noch net út en losse dit net samar op.” Een tijdje geleden kaartte hij de lange wensenlijst aan bij de gemeenteraad, die toen sprak over de kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen, enzovoort). De politiek raadde de wethouder aan de zaak te filteren op het puntje veiligheid.

Welke paden zijn nodig om verkeersrisico’s voor fietsers in te dammen? “Sa sille we prioriteiten stelle moatte. In hiele útdaging om dat knap foar elkoar te krijen.” Stoker kijkt of de nieuwe paden belangrijke schakels zijn in routes naar scholen en sportclubs. “Sa moatte we sjen wat wichtich is en wat wachtsje kin.”

Tweede lat waaraan hij de plannen legt, is recreatie. “Mei in lyts stikje paad kinne je soms in rûntsje meitsje en it fytsgebiet fergrutsje.”

Bovenaan een voorlopige lijst staat een nieuwe fietsverbinding tussen Offingawier en Irnsum. Nu moeten dagelijks zo’n 240 fietsers daar de Bûtlânswei delen met ongeveer 2400 automobilisten en agrarisch verkeer. De gemeente heeft berekend wat de risico-effecten zijn van elke geïnvesteerde euro. Op dit traject wordt de zaak gelijk een stuk veiliger.

Dat geldt ook voor een verbinding bij Nijland bij het viaduct A7 Remswerderleane-Hottingawei. Een pad tussen Hindeloopen en Stavoren en tussen Spears en Ny Kleaster bij Sibrandabuorren. Net als op een route langs de zeedijk tussen Makkum en Zurich en langs de Hemdyk tussen Blauhuis en Tjerk-werd.

Voor de zomer hoopt Stoker de prioriteitenlijst klaar hebben. Daarna is het aan de raad om geld beschikbaar te stellen. Want de wethouder heeft er nu geen rooie cent voor. “We sille in list betinke moatte.” Alles honoreren is een illusie. En heel hoopvol is Stoker niet. “In fjirtichste diel soe al moai wêze. Dan hast it oer in miljoen, dat is al in hiel soad jild.”

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.