Een elektrische fiets moet je veilig kunnen parkeren en opladen op de bestemming

Wethouder Kees Wielstra: “Ebike is alternatief voor openbaar vervoer”

Dantumadiel werkt aan betere fietspaden tussen dorpen

De E-bike heeft de toekomst, met deze snelle elektrische fiets kunnen grotere afstanden in kortere tijd worden afgelegd. De infrastructuur moet daarop worden aangepast door bredere en veiligere fietspaden tussen de woonkernen aan te leggen. De gemeente Dantumadiel zet hierop in en stelt ook geld hiervoor beschikbaar.

Transferium station Feanwalden
Transferium Feanwâlden

Wethouder Kees Wielstra (Gemeentebelangen Dantumadiel) ziet het toegenomen gebruik van de snelle fiets als een compensatie voor het openbaar vervoer op het platteland, dat schaarser wordt. Dantumadiel werkt in ANNO-verband samen om de fietsstructuur te verbeteren. De samenwerkingspartners zijn de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. “Een goed netwerk van fietspaden stopt niet bij onze gemeentegrens”, zegt Wielstra. Jelle Reitsma, verkeerskundige van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, maakt deel uit van de werkgroep.

In de onlangs verschenen Mobiliteitsvisie voor de regio Noord-Oost Fryslân zijn prioriteiten benoemd, zoals een kwalitatief hoogwaardig regionaal netwerk van fiets(snel)wegen waar lokaal op aangehaakt kan worden. Routes op dit F-wegennet sluiten aan op sneltreinstations en andere overstappunten. Daardoor vullen fiets en openbaar vervoer elkaar aan. “Een elektrische fiets moet je veilig kunnen parkeren en opladen op de bestemming”, vermeldt de mobiliteitsvisie.

KeesWielstra
Kees Wielstra

Fietsen naar stations
Wielstra en Reitsma gaan in het ANNO-gebied aan de slag met de Mobiliteitsvisie. Er moet een keten van mobiliteit ontstaan. Wielstra: “Door het verminderen van buslijnen moeten we nieuwe keuzes maken en dan is de fiets een van de belangrijkste oplossingen. Dat de bus niet langer door het centrum van een dorp rijdt is op zichzelf niet onoverkomelijk. Dat tempert zelfs het drukke verkeer, maar het openbaar vervoer moet wel aansluiting met de dorpskernen blijven houden en dus bereikbaar blijven. Dantumadiel heeft geprotesteerd tegen het verdwijnen van de buslijn bij het station in De Westereen, maar de provincie moet nu eenmaal bezuinigen. De veiligheid rond het spoor en de spoorwegovergang in De Westereen moet worden vergroot en er zijn fietsstallingen en fietskluizen geplaatst. Dat aantal kan nog worden uitgebreid.

Betere fietsvoorzieningen bij stations

Het is de bedoeling dat bij kleinere stations en overstappunten meer voorzieningen voor fietsers komen en dan is de E-bike een aanvulling op en een alternatief voor een buslijn”. Dantumadiel ziet graag dat de voorzieningen voor fietsers bij kleine stations worden verbeterd. Bij station Feanwâlden, een belangrijk overstappunt voor trein- en busreizigers, is er al voldoende ruimte voor het stallen van (elektrische) fietsen. Bij dit transferium kunnen rijwielen worden gehuurd, ook elektrische fietsen. Via een app kan een OV-fiets worden gereserveerd, waarmee de reis kan worden vervolgd en bij de stationsrestauratie ‘De Ferbining’ zijn elektrische fietsen te huur.

Hoofdfietsroute
De gemeente Dantumadiel investeert in nieuwe en betere fietspaden, met name in doortraproutes, brede fietspaden, die geschikt zijn voor E-bikes. “In Dantumadiel wordt onderzocht hoe het fiets- en wandelnetwerk kan worden geoptimaliseerd”, zegt Wielstra. “De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven de aanleg van een hoofdfietsroute van Damwâld naar het station in Feanwâlden te onderzoeken. De huidige fietsroutes voldoen niet overal meer. Binnen de bebouwde kom van Damwâld en Feanwâlden is al besloten om de maximumsnelheid terug te brengen van vijftig naar dertig kilometer per uur. Dat is veiliger. Buiten de bebouwde kom moeten de vrijliggende fietspaden naar beide dorpen worden verbeterd, zodat ze voldoen aan de eisen van een hoofdfietsroute. Ook de kruisingen en de aansluiting van de wegen op de hoofdfietsroute krijgen aandacht. In de gemeentebegroting is financieel ruimte om te investeren in deze hoofdfietsroute. Bij de provincie Fryslân proberen wij gebruik te maken van de subsidieregeling voor het realiseren van dergelijke fietsroutes. Voordat de hoofdfietsroute wordt aangelegd zal eerst een plan van aanpak en begroting worden gemaakt. Er staat nog meer op stapel. De aansluiting van de Koarndyk, op de kruising van de Koailoane en Haadwei, tussen Damwâld en Dokkum, wordt in de toekomst mogelijk onderdeel van de nieuwe fietsroute naar Leeuwarden.”

Koekoekspaad
Dantumadiel investeert ook in recreatieve fietspaden, zoals het verbrede en nu hobbelvrije Koekoekspaad

Recreatieve fietspaden
Ook de recreatieve fietspaden krijgen aandacht volgens de wethouder, zoals het fietspad Rinewâl tussen De Westereen en De Falom, dat onlangs werd aangepakt. “Een deel van het fietspad is al vernieuwd en verbreed en een deel moet nog worden aangepakt. Het fietspad langs de Falomsterfeart is een verborgen parel in een mooi natuurgebied. We willen dit fietspad veiliger en breder maken.”

Categorieën

Jelle Jeensma

Jelle Jeensma

Journalist

Voormalig redacteur weekblad Actief