Slogan In Toskje Derby klinkt goed, maar dekt niet de lading

Weinig visie en ambitie in nieuw fietsplan van de provincie Fryslân

Inzet op gedrag, niet op infra

toskjederby

Na 17 jaar werd het wel eens tijd dat nieuw Provinciaal fietsbeleid zou worden geformuleerd. De fiets- en mobiliteitswereld is in die jaren behoorlijk veranderd. Denk vooral aan de opkomst van met name de Ebike, en andersoortige Light Electricale Vehicles (LEV’s) en ook de rol die deel- en keten mobiliteit speelt en kan gaan spelen in de toekomst. Wellicht nog belangrijker is de rol die de fiets kan en wellicht moet gaan spelen op het gebied van klimaat, leefbaarheid en de gezondheid van mens en omgeving. Doelstellingen die vanuit het klimaatakkoord zijn opgelegd aan de mobiliteitswereld.

In het voorjaar van 2022 was het dan zover. De nieuwe beleidsnota Fryslân Feilich Fytslân 2.0 stond op de agenda van de Provinciale Staten.

En wat schetst onze teleurstelling, niets over de impact van de Ebike op onze samenleving, zoals bijv. de vraag naar meer ruimte en recreatieve routes, en al helemaal geen relatie met het Regionaal Mobiliteits Plan en bijbehorende doelstellingen uit het klimaat akkoord. Van de slogan In Toskje Derby is bepaald geen sprake.

In de begeleidende brief aan de staten staan de 3 speerpunten van het nieuwe fietsbeleid in hoofdlijnen:

  • voortzetting van de bestaande verkeerseducatie;
  • het promoten van de fietshelm;
  • het binnenhalen van een grote wielerronde.

Voor de rest wordt in het stuk verwezen naar bestaand fiets gerelateerd beleid in diverse beleidsstukken. Budget voor fietsbeleid wordt vooralsnog niet vrijgemaakt. Dit bijv. in tegenstelling tot onze buurprovincie Groningen waar tot 2024 28 miljoen is vrijgemaakt voor fietsbeleid.

Moties Staten voor fietsveilige provinciale oversteken en iedereen een fiets.
Een over het algemeen wat makke Staten heeft dit ook laten gebeuren. Gelukkig hebben ze door het aannemen van een 3tal moties nog wel een paar verbeteringen aan kunnen brengen.

Motie veilige oversteekplaatsen

De door Grien Links ingediende motie om substantieel meer onveilige oversteekplaatsen op provinciale wegen in Fryslân aan te passen en veilig in te richten werd bijna Staten breed aangenomen. In hoeverre daar in het vervolg budget voor wordt vrij gemaakt is nog onduidelijk. De motie is mede gebaseerd op ons uitgebreide onderzoek naar onveilige fietsoversteken op provinciale wegen uit 2015. Recent door ons uitgevoerd onderzoek gaf aan, dat er sindsdien slechts op 2 van de top 20 gevaarlijke kruispunten adequate snelheid remmende maatregelen zijn genomen.

Motie sociale veiligheid

D’66 heeft een motie sociale veiligheid ingediend met de opdracht aan GS om het uitgangspunt ‘De fiets is er voor iedereen zonder onderscheid naar leeftijd, gender, afkomst, arm of rijk’  verder uit te werken, waarbij rekening wordt gehouden met het veiligheidsverschil tussen verschillende groepen. Ook deze motie is aangenomen.

Motie iedereen een fiets

De PvdA heeft de motie Iedereen een fiets ingediend. Ook deze motie is vrij massaal gesteund. De motie wil dat elke fries kan beschikken over een fiets en veilig kan
fietsen, en dat provincie met de gemeenten werkt aan de realisatie van
deze doelstelling.

Winstwaarschuwing fietsverkeersveiligheid ingeruild voor streven naar minder slachtoffers
Eerder al lieten de gedeputeerden Fokkens en Douwstra via een media-moment weten, dat de nieuwe verkeersveiligheidsdoelstelling is het aantal fietsverkeersslachtoffers niet te laten stijgen. Niet de in de vorige nota nog geformuleerde doelstelling van een vermindering van 25% wordt gehandhaafd of nog beter het streven naar 0 fietsverkeersdoden, waar o.a. in het buitenland Oslo en Helsinki heel succesvol mee blijken te zijn, maar tevreden met geen stijging is de nieuwe doelstelling. Dit was mede na het door ons ingezonden stuk hierover in de LC ook voor de meeste Statenleden te gortig. Via een aangenomen en door Grien Links ingediend amendement hebben de Staten afgedwongen dat de provincie in ieder geval streeft naar vermindering. Allerminst daadkrachtig en onduidelijk op welke manier dit dan vorm zal krijgen.

Zelfs de CU woordvoerder Matthijs de Vries moest bekennen dat zijn stokpaardje de fietshelm geen slachtoffers voorkomt. Een grotere visie op fietsverkeersveiligheid of de wil om echte maatregelen te nemen ontbrak, zoals bijv. het inzetten op minder autoverkeer zoals autoluwe kernen, 30 km in de kom, bredere recreatieve en standaard fietspaden en een investeringsprogramma voor het aanpakken van gevaarlijke fietsoversteken.

Categorieën

Foto Kees

Kees Mourits

Prov. vertegenwoordiger en voorzitter Fietsersbond Fryslan