Impuls voor het fietstoerisme

Ofslútdyk fytse sûnder dat de auto’s by dy delraze

Nieuw fietspad aan waddenkant over de hele Afsluitdijk

It Fytsersbûn fynt it nije fytspaad dat oan de Waadkant fan de Ofslútdyk komt in geweldich foarbyld foar oare kustgebieten. Moandei waarden de ûnderhâldsplannen fan de Ofslútdyk bekendmakke, dy’t fjouwer jier duorje sille. Underdiel dêrfan is it oanlizzen fan in ekstra fytspaad oan de oare kant fan de dyk. It Fytsersbûn is derfan oertsjûge dat it fytsen rekreative kânsen biedt foar sawol Fryslân as foar Noard-Hollân.

“Hier kun je het echte Waddengevoel beleven, zonder dat er auto’s direct naast je op de weg langssjezen. Voordeel is ook dat je afhankelijk van de windrichting beschutter kunt fietsen.” Foarsitter Kees Mourits fan de ôfdieling Fryslân fan it Fytsersbûn is der fan oertsjûge dat yn de takomst folle mear rekreanten op de fyts oer de Ofslútdyk gean sille. (bron LC, Omrop Fryslan). Luister ook naar het radiobericht.

fietspad afsluitdijk
Het toekomstige fietspad aan de waddenkant van de afsluitijk

Categorieën