Nog geen zicht op financiële middelen of uitvoeringsprogramma

Nieuw provinciebestuur wil van Fryslân de fietsprovincie van NL maken

In landelijke vergelijking scoort Fryslân matig

bestuursakkoord-2023-2027

Er staat in het nieuwe Bestuursakkoord van de provincie Fryslân heel weinig over fietsen of actieve duurzame mobiliteit. Maar wel 1 grote ambitie: “Wij gaan zorgen dat wij de fietsprovincie van Nederland zijn.” In het akkoord staat echter niets over de manier waarop men denkt dit te kunnen bereiken.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid krijgt wel aandacht in deze periode. “Gedeputeerde Staten leveren tweede helft van 2024 een integrale visie op over verkeersveiligheid. Bij het opstellen hiervan betrekt het college de gemeenten, Rijkswaterstaat en Prorail.” 

Dat belooft heel wat, want het streven van de provincie is om het aantal verkeersslachtoffers fors te verminderen.

Fietssnelwegen of doorfietsroutes

Uit het akkoord: “Het fietssnelwegennetwerk realiseren wij verder.” Van de in de vorige periode beloofde 4 fietssnelwegen is helaas niets terecht gekomen. Alleen Leeuwarden heeft op eigen houtje een stuk fietssnelweg, beter doorfietsroutes genoemd, gerealiseerd tussen de komgrens van Leeuwarden en Irnsum. Veel van overige routes zijn (nog) niet gerealiseerd en blijft het vooralsnog bij plannen. Met verder realiseren wordt mogelijk bedoelt: het alsnog aanleggen van.

Schermafbeelding 2023-10-20 om 15.22.15
Een fraai stuk nieuwe doorfietsroute tussen Wytgaard en Reduzum

Provincie investeert niet in fietsen of verkeersveiligheid

De beleidsvoornemens worden vooralsnog niet onderbouwd door een forse financiële investering. De in de vorige periode beschikbaar gestelde gelden van € 3.000.000 voor nog niet gerealiseerde doorfietsroutes worden doorgeschoven naar de nieuwe periode. Voor verkeersveiligheid zijn geen investeringen opgenomen.

Fietsbeleid provincie Fryslân onder de maat

De Fietsersbond heeft landelijk de verschillende bestuursakkoorden met elkaar vergeleken. Conclusie is dat Fryslân onder de maat scoort met het label matig / onvoldoende. De provincie Utrecht scoort het beste. Na Utrecht halen Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant een voldoende.

Categorieën