Dorpsbelang Dronryp en Fietsersbond voeren gezamenlijke lobby voor nieuw fietspad

Nieuw fietspad langs van Harinxmakanaal niet zeker

Nieuw college Waadhoeke komt terug op intenties van het oude college Menameradiel

De gemeente Menameradiel is jaren bezig geweest (2006-2010) met het realiseren van deze door het dorp Dronryp zo gewenste verbinding. In al die jaren was hiervoor ook geld gereserveerd in de begroting. Omdat de provincie de oeververbreding al in het meerjarenprogramma had staan is bestuurlijk afgesproken (zo rond 2010) dat aanleg fietspad en oeververbreding gecombineerd zou worden aangepakt. Het gaat om een hoofdfietsroute zoals deze is opgenomen in PVVP waarvoor in die tijd al subsidie vanuit de BDU gereserveerd was.

Actuele situatie

In 2017 heeft de provincie Fryslân de gemeente in kennis gesteld van het feit dat de voorbereiding van de oeververbreding zou worden opgepakt. In een werkgroep is een plan opgesteld om het fietspad te realiseren en het te toetsen op haalbaarheid.

Het blijkt inmiddels dat ook alle grondeigenaren willen meewerken. Zij zien het fietspad allen als een meerwaarde voor het dorp en zij zien ook het gevaar van het vermengen van fietsverkeer, vooral de jeugdige fietsers uit Dronryp die naar Leeuwarden op school gaan, met de steeds groter wordende landbouwvoertuigen.

Dat laatste is vooral het argument van dorpsbelang Dronryp om in te zetten op de aanleg van deze verbinding. Zie hiervoor ook de bijgevoegde mail van het dorp.

Uit de voorbereiding van de plannen blijkt ook vooral dat een gecombineerde aanleg financieel aantrekkelijk is. De provincie moet immers de oever aanpakken, is daar met materieel en kan van de gelegenheid gebruik maken de drie extra benodigde meters voor het fietspad mee te nemen in het werk. Men kan het grondwerk verrichten waardoor de gemeente alleen nog de verharding hoeft aan te brengen. De kostenbesparing wordt minimaal op 40% geschat.

Naar aanleiding hiervan is ook het nieuwe college van Waadhoeke geïnformeerd over de stand van zaken met het advies te besluiten om het fietspad aan te leggen en mee te liften op de werkzaamheden van de provincie en hiervoor het geld te reserveren voor de aanleg in 2020.

Daar waar elke politicus / bestuurder beweert dat we om meerdere redenen het fietsen moeten stimuleren, zowel utilitair als recreatief, wordt de daad in deze (nog) niet bij het woord gevoegd. En dat terwijl zich hier een enorme kans voordoet op een infrastructurele verbetering.

De Fietsersbond alsmede dorpsbelang Dronryp ziet heel graag dat het fietspad er gewoon komt.

Verlenging fietspad langs van Harinxmakanaal
Vanaf Dronryp langs het van Harinxmakanaal naar Leeuwarden

Categorieën