Er wordt op Gernierswei veel harder gereden dan 60 km/uur

Fietsersbond Waadhoeke wil vrijliggende fietspaden van Baaium naar Winsum en langs de Gernierswei

Afdeling Waadhoeke stelt onderzoeksrapporten op

Juist in deze Coronatijd pakken veel regiobewoners de fiets. Via dorpsbelang Baaium kwam het signaal bij de Fietsersbond Waadhoeke binnen dat veel ouderen niet over het traject Hatzum-Baaium-Winsum durven fietsen. Ook voor de Gernierswei (traject tussen Berltsum en Wier) geldt hetzelfde vermijdingsgedrag. Deze beide trajecten zijn nog twee ontbrekende schakels in het fietsnetwerk van de Waadhoeke.

DSC_0133
Gemotoriseerd verkeer wisselt voortdurend van rijrichting wegens grote drukte op de Gernierswei. Fietsers en wandelaars moeten uitwijken.

De middenrijstrook voor automobilisten met de hierbij aan weerzijden aangebrachte stroken voor fietsers die op de Gernierswei zijn aangebracht, geven geen veilig gevoel vanwege het drukke verkeer met hierbij veel tegenliggers. Fietsers en wandelaars raken daardoor alsnog in de verdrukking en kunnen hierdoor in de berm terecht komen. Vooral als grote voertuigen en met name ook hardrijdende auto’s hen passeren of inhalen. Op het tracé Hatzum-Winsum ontbreekt deze weg indeling. Op beide trajecten wordt ook door veel vrachtverkeer, landbouwverkeer en bedrijfsbussen al dan niet met aanhangers gebruik gemaakt van deze voor de regio belangrijke ontsluitingsroutes.

Met name in de spits is het hier erg druk op beide plattelandswegen. Bijzonder is dat op het traject tussen Dronryp-Hatzum (station) wel een vrijliggend fietspad is aangelegd en deze in het vervolgtraject Hatzum-Winsum ontbreekt. Voor fietsers is er voor dit traject met zoveel verkeersbewegingen geen ander fietsalternatief. Ouderen uit de regio blijven daarom thuis en durven hier niet te fietsen. Voor hen is de auto daarom een veiliger alternatief.

Voor het traject langs de Gernierswei worden tussen de 2500-5500 voertuigen per etmaal gemeten, terwijl er ook 100 tot 550 fietsers per dag in de maand mei op deze route fietsten. Volgens de algemene normen is bij meer dan 2000 gemotoriseerde voertuigen per etmaal een fietspad gewenst dan wel noodzakelijk. Extreem druk is het langs het nieuwe Industrieterrein Berltsum op de Gernierswei met 550 gemotoriseerde voertuigen per uur. Alternatieve routes voor de (elektrische) fietsen en scootmobielers zijn hier niet of er moet gebruik worden gemaakt van schelpenpaden. Dat zijn omwegen en geen goede alternatieven. Ook liggen aan beide trajecten horeca-gelegenheden waar ook door veel toeristische fietsers gebruik van wordt gemaakt. Aanleg op beide trajecten van hier vrijliggende en dus veilige fietspaden op deze drukke en nu onveilige verkeersroutes zal zeker zorgen voor bevordering van het fiets- en ook wandelverkeer.

In zijn betoog op 13 maart 2015 benadrukte de toenmalige directeur van Empatec Henk van der Zwaag al de noodzaak van een fietspad langs de Gernierswei voor zijn medewerkers. In juli 2019 is een Empatec-fietser toch ernstig gewond geraakt. Voor beide tracés geldt daarom zo lang er in de huidige situatie geen vrijliggende fietspaden liggen het van groot belang is dat weggebruikers rekening houden met fietsers, de hier geldende 60 km snelheid aanhouden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres nalaten.

Onderzoeken
Zowel voor het traject Hatzum-Winsum als het traject langs de Gernierswei wordt een uitgebreid onderzoeksrapport gemaakt om de nut en noodzaak voor vrijliggende fietspaden aan te tonen. De onderzoeken hebben als doel om de ontbrekende fietsschakels in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan te krijgen. Een belangrijk punt in beide rapporten zal zijn dat het fietsen gestimuleerd moet worden voor alle doelgroepen en er worden objectieve metingen gedaan. Tellingen hebben aangetoond dat het aangelegde vrijliggend fietspad op het fietstraject Berltsum-Ried in vergelijkbare maanden viermaal zoveel gefietst en gewandeld werd vanaf 2014 dan voor de situatie van een vrijliggend fietspad. Hiermee is in dergelijke situaties op plattelandswegen het vermijdgedrag aangetoond en de nut en noodzaak van vrijliggende fietspaden bewezen.

DSC_0142
Krantenartikel FD
DSC_0141

Categorieën