Afdeling Smallingerland doet 10 suggesties voor fietsvriendelijke Corona maatregelen

Gemeente vraagt Fietsersbond om mee te denken

logo-ontwerp-voor-coronavirus_23-2148497541

Suggesties ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars in de anderhalve meter samenleving.

  1. Het voetpad aan de zuidzijde van de Eikesingel, tussen De Sportlaan en De Elzewal, wordt dikwijls gebruikt door fietsers, zowel in oostelijke als in westelijk richting. Meestal betreft het fietsers die van of naar de fietsbrug komen of gaan. Soms berijden ze het voetpad vanaf de Eikesingel, dikwijls ook vanaf of tot de Elzewal, dus ze rijden ook over het smalle schelpenpad. Op de Eikesingel ter plekke zijn aan weerszijden fietsstroken. Ter verbetering van deze situatie zou het voor fietsers onaantrekkelijk moeten worden gemaakt om het voetpad te kiezen.
  2. In het verlengde van bovenstaande, zou het schelpenpad dat loopt vanaf de Sparrehoek, achter De Kamperfoelie, tot aan de Elzewal, ook beter voor alle fietsverkeer kunnen worden afgesloten. Het is een pad dat te smal is voor fietsers (in beide richtingen) en voetgangers. Het leidt er bovendien toe dat fietsers worden verleid het voetpad, zoals onder 1. benoemd, te nemen. Er bestaat een uitstekend alternatief voor fietsers, nl. de Eikesingel.
  3. Zoals in veel steden en dorpen wordt ook in Drachten momenteel binnen de bebouwde kom op rustige tijden soms erg hard gereden door automobilisten. Op wegen waar ook fietsers rijden is dat niet zonder risico’s. Voorbeelden: o.a. Eikesingel- M.L. Kingsingel, Gauke Boelenslaan, Lauwers, Overste Singel, Zuider- en Noorderdwarsvaart, Torenstraat, e.a. Wellicht zijn snelheidsbeperkende maatregelen, naast het verlagen van de toegestane maximum snelheid naar 30 km/u binnen de bebouwde kom, zoals (tijdelijke) speedbumps, effectief.
  4. De fietspaden aan beide zijden van de Burgemeester Wuiteweg zijn smal en bovendien is het wegdek hobbelig. Verbreding van de paden is gewenst. Tenzij (snellere) fietsers ook veilig op de rijbaan kunnen rijden. Verbreding van de fietspaden is mogelijk als aan een zijde van de straat de parkeervakken worden opgeheven.
  5. De rotonde voor De Lawei is voor fietsers en voetgangers onduidelijk. Verreweg de meeste voetgangers maken er gebruik van de fietsoversteekplaatsen, vooral op die van de Wuiteweg en op de Gauke Boelenslaan. De zebrapaden liggen daar op onlogische plaatsen: daar steken voetgangers niet over. Gevolg: de voetgangers gebruiken de fietsoversteek.
  6. Nog altijd wordt door automobilisten tijdens het pinnen bij de Rabobank tegenover De Lawei de auto geparkeerd op de fietsstroken van de Gauke Boelensstraat.
  7. De goten aan weerszijden van De Drift / De Marke tussen Berglaan en Noord- en Zuidkade zijn nog altijd niet geëgaliseerd – dit is al herhaaldelijk toegezegd, o.a. nog tijdens de ‘hoorzitting’ over de reconstructieplannen van de Torenstraat. Fietsers die door het autoverkeer gedwongen worden cq zich gedwongen voelen in die goot te gaan rijden kunnen met hun voorwiel in die goot blijven hangen.
  8. In het algemeen: alle fietspaaltjes weg, tenzij (gedocumenteerd) blijkt dat er veel en structureel misbruik wordt gemaakt van de fietspaden door automobilisten. En àls een fietspaaltje noodzakelijk is, dan uitsluitend plaatsen volgens de richtlijnen van CROW.
Henk

Henk Mulder

Contactpersoon Smallingerland

Categorieën