Onderhoudsgebied zoveel mogelijk openstellen voor fietsers en wandelaars

11 organisaties willen van het Wetterskip recreatief medegebruik waterkeringen

Er liggen verborgen schatten te wachten op ontsluiting

Schermafbeelding 2022-11-08 om 15.36.42

11 maatschappelijke organisaties willen dat het Wetterskip het recreatief medegebruik cq. het wandelen en fietsen in het onderhoudsgebied meer gaat faciliteren.

Schermafbeelding 2022-11-08 om 15.32.51

Naast het zorgen voor genoeg en schoon water, heeft het waterschap ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als oudste institutie van het Nederlandse staatsbestel was dat vroeger de bescherming van de bewoners in een bepaald gebied. Tegenwoordig is dat veel meer dan het drooghouden van onze voeten, zoals een goed waterpeil in sloten en meren, het bewaken van de waterkwaliteit en zuivering van afvalwater.

Deze veelal technische taken staan niet op zichzelf; ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeheer, biodiversiteit, milieubeheer en wat ons betreft ook met recreatie & toerisme en met ons als individu. Zeg maar de beleving van het landschap. Dat zijn terreinen waarop vooral provincies en gemeenten taken hebben, maar waar een goede afstemming tussen Wetterskip Fryslân en gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat anderzijds hard nodig is.

De 11 organisaties benoemen de volgende aandachts- en verbeterpunten voor de volgende bestuursperiode:

  • Beleid: neem recreatief medegebruik voor fietsers en wandelaars op in toekomstvisies, beleidsnota’s en uitvoeringsprogramma’s. Verder is het van belang dat WSF recreatief medegebruik als voorwaarde meeneemt in de pachtcontracten;
  • Onverhard: zorg voor voldoende onverhard wandelpad en steun het herintroduceren van de Boerenlandpadenregeling. Met name in het buitengebied (landbouwgronden) zijn minder wandelmogelijkheden, waarbij de schouwpaden en kades van WSF in die behoefte kunnen voorzien;
  • Financiën: reserveer hiervoor voldoende middelen en alloceer deze aan concrete zaken. Zorg er ook voor dat in majeure meerjarenprogramma’s voldoende middelen worden gereserveerd voor recreatief medegebruik, fiets- en wandelvoorzieningen;
  • Samenwerking: niet alleen met provincie en gemeente, maar ook met pachters en burgers en hun maatschappelijke (belangen)organisaties. Benut de koppelkansen in gebiedsgerichte processen en grootschalige ontwikkelingen langs bijv. de Waddendijk en het IJsselmeer;
  • Voorzieningen: zorg voor de juist maatvoering, gescheiden fiets- en wandelpaden, bebording, naast veeroosters (voor fietsers), ook klaphekjes voor wandelaars, voldoende rust- en picknick-bankjes en (uit)zichtpunten;
  • Informatie: ontsluit de bijzondere verhalen (o.a. via Verborgen Schatten);
  • Ondernemers: werk waar mogelijk samen met lokale ondernemers em boeren aan de route (t.b.v. parkeren, streekproducten, toiletgelegenheid, overnachten en beleving/infotainment;
  • Beheer & onderhoud: zorg periodiek voor goed onderhoud of besteed dit uit aan gespecialiseerde partijen (o.a. Marrekrite);
  • Promotie: stem communicatie en marketing af met de regionale marketingorganisaties en DMO Merk Fryslân (routes, apps, websites, etc.).

Hieronder het manifest zoals het is verstuurd naar de deelnemende partijen aan de waterschapsverkiezingen in Maart 2023.

 

pdf ⋅ 7 MB

WetterskipManifest

Download

Categorieën